• info@noavaranedanesh.com

  • تماس با ما:02142881200

  • زمان :شنبه-پنجشنبه 9-19:00

فارماکولوژی

 

 

 

 

 فهرست

نکات فارماکولوژی..

تست فارماکولوژی..

داروهای آنتی باکتریال و سایر عفونت ها

سوالات قلب..

سوالات گوارش،  مسمومیت و سایر.

سوالات اندوکرین..

سوالات بیماری‏های التهابی و خون و عضله صاف..

سوالات اتونوم.

سوالات سیستم عصبی..

 

 

 نکات:

þ نکته1: به طور کلی photosensivity از عوارض داروهای زیر است:

کینولون ها-تتراسیکلین ها-آمیودارون-فنوتیازین-MTX

þ نکته2: مهم‏ترین عارضه کلیندامایسین،  کولیت سودوممبرانوس است.

þ نکته3: علت اضافه کردن سیلاستاتین به ایمیپنم،  مهار تجزیه کلیوی ایمیپنم توسط سیلاستازول و افزایش نیمه عمر آن است.

þ نکته4: ototoxicity ناشی از آمینوگلیکوزیدها برگشت ناپذیر است.

þ نکته5: آزترئونام طیف اثر باریکی دارد، اثرات آن روی باسیل‏های گرم منفی مثل سراشیا، کلبسیلا و سودوموناس است.

þ نکته6 :آزیترومایسین نفوذ بافتی بالایی دارد.

þ نکته7: بین آمینوگلیکوزیدها،  آمیکاسین مقاومت بیشتری نسبت به آنزیم‏های خنثی‏کننده باکتری‏ها دارد، به همین دلیل طیف اثر بیشتری دارد.

þ نکته8: فلوروکینولون ها:

نسل اول:

نورفلوکساسین:فقط در UTI کاربرد دارد چون سطح سرمی مناسبی ایجاد نمی‏کند(در عفونت سیستمیک کاربرد ندارد)

نسل دوم:

سیپروفلوکساسین،  افلوکساسین: بیشتر روی گرم منفی‏ها موثرند(افلوکساسین روی کلامیدیا هم موثر است)

نسل سوم:

لووفلوکساسین، جمیفلوکساسین، موکسیفلوکساسین: اثر بیشتر روی نوموکوک

موثر روی لژیونلا، مایکوپلاسما، کلامیدیا

þ نکته9: در بین داروهای ضد سل، ریفامپین در صورتی که به صورت هفتگی مصرف شود،  ممکن است علائم شبه آنفولانزا ایجاد کند.

þ نکته10: مکانیسم مقاومت به آنتی بیوتیک ها:

پنیسیلین: تولید بتالاکتاماز

آمینوگلیکوزید: تولید آنزیم توسط باکتری و ممانعت از عملکرد دارو

کلرامفنیکل: تولید آنزیم و اضافه کردن گروه استیل به دارو و غیر فعال نمودن آن

تتراسیکلین: فعال کردن مکانیزم‏هایی توسط  باکتری و خارج کردن دارو از سلول

ماکرولید:اتصال گروهی به محل اتصال دارو

þ نکته11: آنتی بیوتیک‏های زیر در درمان عفونت ناشی از باکتری‏های ادرار مفید هستند اما چون سطح خونی مناسبی ایجاد نمی‏کنند در درمان پیلونفریت کاربرد ندارند: نیتروفورانتویین، نالیدیکسیک اسید

þ نکته12: کلرامفنیکل اثری روی کلامیدیا ندارد.

þ نکته13: یکی از عوارض کلرامفنیکل مخصوصا در نوزادان نارس،  سندرم gray baby است که باعث کلاپس قلبی عروقی و سیانوز می‏شود.

þ نکته14: سفالوسپورین‏های نسل اول روی عفونت‏های زیر بسیار موثرند:استافیلوکوک، استرپتوکوک، کلبسیلا، E.coli

þ نکته15: در میان سفالوسپورین‏ها،  سفتازیدیم و سفوپرازون اثر ضد سودوموناسی دارند

þ نکته16: آنتی دوت مسمومیت با ارگانوفسفرهها، آتروپین است که گشاد شدن مردمک نشانه پاسخ به آتروپین است

þ نکته17: انفوزیون وریدی داروهای محرک موسکارین باعث وازودیلاتاسیونی می‏شود که با آتروپین مهار می‏شود.

þ نکته18: کوتاه اثر‏ترین داروی کولینومیمتیک استیل کولین است(5 تا 30 ثانیه)

 

تست:

بیماری دچار عفونت آنفلوانزای B شده است. کدام دارو در درمان وی کاربرد دارد؟

الف) Acyclovir                         

ب) Oseltamivir            

ج) Lamivudine                        

د) Penciclovir

þ گزینه ب صحیح است.

? پاسخ:

داروهای ضد آنفولانزا:

 Amantadin ,Rimantadine: موثر در درمان و پیش گیری آنفولانزا A،  اما تاثیری روی آنفولانزای B ندارند.

Oseltamivir,Zanamivir: موثر در درمان هر دو آنفولانزای A وb

- کدام عارضه سمی جنتامایسین ممکن است برگشت ناپذیر باشد؟

الف) سمیت کلیوی                       

ب) سمیت عصبی            

ج) فلج تنفسی                            

د) سمیت وستیبولار

þ گزینه د صحیح است.

? پاسخ:

یکی از عوارض آمینوگلیکوزیدها  اتوتوکسیسیتی است که گاهی برگشت ناپذیر است.

- بیمار مبتلا به آبسه آمیبی کبدی تحت درمان دارویی قرار گرفته است. تیره رنگ شدن ادرار بیمار نشانه مصرف کدام یک از داروهای زیر است؟

الف) پارومومایسین            

ب) مترونیدازول              

  ج) آمتین                                  

  د) یدوکینول

þ گزینه ب صحیح است.

? پاسخ:

مترونیدازول موجب تهوع،  احساس طعم فلز در دهان و تیره شدن ادرار می‏شود.

- کدامیک از داروهای ضد مایکوباکتریوم در بیماران HIV به دلیل اثر کمتر بر سیتوکروم P450 مورد استفاده قرار می‏گیرد؟

الف) ریفاپنتین                            

ب) ریفابیوتین                 

ج) ایزونیازید                               

د) ریفامپین

þ گزینه ب صحیح است.

? پاسخ:

در درمان سل در بیمارن ایدزی،  به دلیل تداخل دارویی کمترریفابوتین نسبت به سایر درمان‏های ضد سل،  استفاده آن بر ریفامپین ارجحیت دارد.

-کدام یک از سفالوسپورین‏های زیر در بیماران نارسایی کلیوی متوسط نیازی به تعدیل دوز ندارد؟

الف) ceftriaxone                                   

ب) cefazolin              

  ج) cephalexin                         

  د) cefepime

þ گزینه الف صحیح است.

? پاسخ:

به یاد داشته باشید سفتریاکسون علاوه بر دفع کلیوی توسط صفرا نیز دفع می‏شود و در موارد نارسایی کلیوی متوسط نیازی به تعدیل دوز ندارد.

6- در بیمار مبتلا به ایدز، از کدام یک از داروهای ضد ویروس زیر جهت پیشگیری از عفونت CMV retinitis استفاده می‏گردد؟

الف) آسیکلوویر                            

ب) گان سیکلوویر           

 ج) فلوکونازول                              

د) ریباویرین

þ گزینه ب صحیح است.

? پاسخ:

به خاطر داشته باشید جهت پیشگیری و درمان رتینیت CMV و سایر عفونت‏های ناشی از CMV در افراد مبتلا به نقص ایمنی از گان سیکلویر استفاده می‏شود.

-کدام عبارت در مورد آنتی بیوتیک‏های بتالاکتام نادرست است؟

الف) سفالکسین و سایر سفالوسپورین‏های نسل اول از سد خونی-مغزی عبور نمی‏کنند.

ب) حساسیت پنی سیلین‏ها به اسید معده مانع از تجویز خوراکی انها می‏شود.

ج) پروبنسید جذب مجدد آموکسی سیلین از توبول‏های کلیوی را کاهش می‏دهد.

د) سفتریاکسون و نفی سیلین عمدتا از طریق صفرا دفع می‏شوند.

 

þ گزینه ج صحیح است.

? پاسخ:

پنی سیلین‏ها از طریق ادرار دفع می‏شوند. پروبنسید باعث مهار ترشح توبولی پنی سیلین‏ها می‏شود. نفی سیلین از را صفرا دفع می‏شود. سفتریاکسون هم از راه کلیه و هم صفرا دفع می‏شود.

پنی سیلین‏ها به اسید معده مقاومند.

سفالوسپورین‏های نسل اول و دوم از سد خونی مغزی عبور نمی‏کنند به استثنا سفوتتان، سفوکستین، سفورکسیم

سفالوسپورین‏های نسل سوم و چهارم از سد خونی مغزی عبور می‏کنند به جز سفوپرازون و سفیکسیم

 

-کدامیک از داروهای بتالاکتام زیر بر روی عفونتهای ناشی از پسودومونا آئروژینوزا و گونه‏های آسینتوباکترموثراست؟

الف) Ertapenem                      

   ب) Nafcillin               

  ج) Imipenem                           

د) Cephazolin

þ گزینه ج صحیح است.

? پاسخ:

به خاطر داشته باشید کارباپنم‏ها داروهای وسیع الطیفی هستند و روی کوکسی گرم مثبت، باسیل گرم منفی و بی‏هوازی‏ها موثرند.

در این بین فقط Ertapenem  بر روی سودوموناس و انتروکوک موثر نیست.

- مصرف کدامیک از آنتی بیوتیک‏های زیر ممکن است سبب التهاب و حتی پارگی تاندون شود؟

الف) سولفامتوکسازول                    

ب) لوفلوکساسین             

ج) سفتریاکسون                          

د) اریترومایسین

þ گزینه ب صحیح است.

? پاسخ:

عوارض جانبی فلوروکینولون‏ها در سال‏های اخیر به کرات در سوال‏های پیش کاروزی و دستیاری مطرح شده اند، آنها را به خوبی به خاطر بسپارید.

عوارض جانبی فلوروکینولون‏ها شامل موارد زیر است:

عوارض گوارشی(شایع ترین)،  حساسیت به نور،  تاندونیت و پارگی تاندون، آسیب به غضروف در حال رشد، عوارض عصبی،  طولانی شدن فاصله QT،  همولیز در زمینه کمبود G6PD،  تداخل دارویی(افزایش سطح خونی تئوفیلین)

-کدامیک از داروهای زیر قابلیت مصرف وریدی هم دارد؟

الف) پنی سیلین جی بنزانین                                              

ب) پنی سیلین جی پروکائین

ج) پنی سیلین وی پتاسیم                                     

د) پنی سیلین جی پتاسیم

þ گزینه د صحیح است.

? پاسخ:

پنی سیلین جی پتاسیم قابلیت تزریق وریدی دارد.

پنی سیلین جی پروکائین و بنزاتین به صورت عضلانی هستند.

پنی سیلین وی خوراکی است.

آدرس

آدرس :

خیابان ولیعصر، نرسیده به فاطمی، کوچه پزشک پور، پلاک 12، طبقه سوم

الف) مسئول آموزش

021-42881200  09361700109 09361700751

ب) ارتباط با دانشجویان

021-42881200 09361700751

ج) کارشناس فناوری ارتباط

021-42881200  09361700844  09905700743

د) واحد پشتیبانی

09905700650

ر) واحد زبان

09201700150

نماد اعتماد و ساماندهی

logo-samandehi

دسترسی سریع