• info@noavaranedanesh.com

 • تماس با ما:02142881200

 • زمان :شنبه-پنجشنبه 9-19:00

نورولوژی

 

 

فهرست

فصل 1: معاینه نورولوژی...

اجزای معاینه نورولوژیک.... 

1- معاینه ذهنی (Mental status).

2- معاینه اعصاب کرانیال:

1) اعصاب بویایی (Olfactory):

2) عصب Optic. 

6-4-3) اعصاب  (اکولوموتور)،  (تروکلئار ) و  (ابدوسنس) 

5) عصب Trigeminal

7) عصب فاسیال (Facial)

8) عصب وستیبولوکوکلئار

9-10) اعصاب گلوسوفارنژیال و واگ...

11) عصب اکسسوری..

12) عصب هیپوگلوس...

3- معاینه سیستم حرکتی..

4- رفلکس‌ها

5- معاینه مخچه‌ای..

6- معاینه حسی..

7- ایستادن و Gait

فصل 2: پاراکلینیک در نورولوژی...

پونکسیون لومبار.

الکتروانسفالوگرافی (EEG).

نوار عصب و عضله (EMG-NCS).

آزمون Repetitive Nerve Stimulation (تحریک مکرر عصب).

پتانسیل‌های فراخوانده (EP) Evoked Potentials.

تصویربرداری‌های مغز.

فصل 3: کما.

نکات معاینه و شرح حال در بیمار کمایی..

مدیریت بیمار کمایی..

فصل 4: استروک....

تقسیم ‌بندی انواع استروک...

ارزیابی تشخیصی بیمار CVA..

مدیریت استروک ایسکمیک....

خونریزی مغزی..

ترومبوز سینوس‌های وریدی (CVT).

آنسفالوپاتی هیپرتانسیو.

واسکولیت‌ها

آرتریت سلول ژآنت...

آنژئیت ایزوله CNS.

آرتریت تاکایاسو.

لوپوس....

وگنر.

RA..

بهجت...

فصل 5: صرع..

انواع تشنج..

انواع تشنج بر اساس سن..

DDX تشنج..

درمان تشنج..

صرع پایدار (Status Epilepticus)

فصل 6: تومورهای مغزی...

علائم تومورهای مغزی..

انواع تومورهای مغزی..

فصل 7: عفونت‌های CNS.

مننژیت باکتریال حاد.

آبسه مغزی..

آنسفالیت هرپس (HSV).

لکوانسفالوپاتی مولتی فوکال پیشرونده (PML).

آنسفالیت اسکلروزان تحت حاد (SSPE).

مننژیت آسپتیک....

توبرکلوز.

نوروسفیلیس....

بروسلوز.

علائم نورولوژیک در HIV..

بیماری های پریونی..

سندرم Gerstmann-Straussler-Scheinker (GSS). 46

فصل 8: عوارض نورولوژیک بیماری‌های سیستمیک....

انسفالوپاتی هیپوکسیک ـ ایسکمیک (HIE).

مسمومیت با CO..

انسفالوپاتی هیپرکاپنیک....

هیپوگلیسمی..

هیپرگلیسمی..

انسفالوپاتی کبدی..

انسفالوپاتی اورمیک....

اختلالات الکترولیتی..

فصل 9: تروما.

الف) آسیب تروماتیک مغزی (TBI).

ب) آسیب تروماتیک ستون فقرات (SCI).

فصل 10: سردرد.

ساختمان‌های حساس به درد.

ویژگی‌های سردردهای خاص در شرح حال و معاینه.

سردرد میگرنی..

سردرد تنشی (Tension).

سردرد خوشه‌ای (Cluster).

نورآلژی تریژمینال..

نورآلژی گلوسوفارنژیال..

آرتریت تمپورال(GCA). 58

سردرد رعدآسا (Thunderclap).

سردرد ناشی از بیماری‌های داخلی..

سردرد ناشی از ضایعات فضاگیر مغزی..

افزایش فشار داخل جمجمه(RICP).

فصل 11: دردکمر و گردن..

کمردرد.

انواع کمردرد.

نکات معاینه کمر.

اقدامات تشخیصی در بیمار مبتلا به کمردرد.

هرنی دیسک مهره.

بیماری‌های دژنراتیو مهره‌ها

مدیریت کمردرد.

درد گردن و شانه.

هرنی دیسک گردنی..

پلکسوپاتی براکیال ناشی از تومور یا رادیوتراپی..

فصل 12: سرگیجه..

علل سرگیجه مرکزی..

فصل 13: دمانس....

بیماری آلزایمر (AD).

اختلال شناختی خفیف (Mild Cognitive Impairment) یا MCI. 73

بیماری پیک (Pick) و دمانس فرونتوتمپورال (FTD).

بیماری‌ هانتینگتون (HD).

دمانس Lewy body (DLB).

فلج پیشرونده فوق هسته‌ای (PSP).

دمانس عروقی..

هیدروسفالی با فشار نرمال(NPH).

بیماری‌های عفونی..

بیماری‌های متابولیک....

دمانس کاذب(Pseudo dementia) 

ارزیابی بیمار مبتلا به دمانس....

سندرم‌های فراموشی (Amnestic syndromes).

دلیریوم.

فصل 14: بیماری‌های دمیلینیزان.. مالتیپل اسکلروز (MS).

انسفالومیلیت منتشر حاد(ADEM). 83

فصل 15: اختلالات حرکتی...

سندرم‌های آکینتیک ـ رژید..

بیماری پارکینسون (PD).

سندرم های پارکینسون پلاس.... 

فلج فوق هسته ای پیشرونده PSP (Progressive Supranuclear Palsy).

مالتیپل سیستم آتروفی MSA (Multiple System Atrophy).

دیسکینزی ها

بیماری ویلسون..

اختلالات حرکتی ناشی از داروها

فصل 16: بیماری‌های اعصاب محیطی...

مونو نوروپاتی سیمپلکس....

پلکسوپاتی براکیال..

مونو نوروپاتی مولتی پلکس....

پلی نوروپاتی‌ها

الف) پلی‌نوروپاتی‌های التهابی..

1- بیماری گیلن باره (GBS)

2- پلی‌نوروپاتی التهابی دمیلینیزان مزمن(CIDP)

ب) پلی‌نوروپاتی‌های اندوکرین:

ج) پلی‌نوروپاتی‌های تغذیه‌ای..

د) پلی نوروپاتی های عفونی..

هـ) پلی ‌نوروپاتی‌های بیماری‌های سیستمیک و واسکولیت...

و) پلی‌نوروپاتی همراه تومور و پاراپروتئینمی..

ز) پلی ‌نوروپاتی توکسیک....

ج) پلی نوروپاتی های ارثی:

فصل 17: بیماری‌های عضلانی...

تشخیص میوپاتی‌ها

میوپاتی‌های التهابی..

میوپاتی‌های ناشی از اختلالات متابولیک ارثی..

میوپاتی‌های اندوکرین..

میوپاتی‌های همراه با هیپرتیروئیدی..

کانالوپاتی ‌ها

میوپاتی‌های مادرزادی (Congenital)

فصل 18: بیماری‌های NMJ (جانکشن نوروماسکولار).

میاستنی گراو.

اقدامات تشخیصی..

درمان..

سندرم میاستنیک (لامبرت ـ ایتون).

بوتولیسم..

اقدامات تشخیصی..

فصل 19: بیماری ‌های موتور نورون (MND).

آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس (ALS).

Spinal Muscular Atrophy (SMA).

سایر بیماری های MND..

فصل 20: بیماری ‌های نخاع..

علائم ضایعات نخاعی..

علل میلوپاتی ترانسورس حاد:

الف) انفارکت نخاع.

ب) میلوپاتی ‌های عفونی..

ج) میلوپاتی‌ های التهابی..

ترومای نخاع.

اسپوندیلوز گردنی..

میلوپاتی HTLV1.

کمبود ویتامین B12:

تومورهای نخاع.

فصل 21: اختلالات خواب...

خواب طبیعی..

بی‌خوابی (Insomnia)

فصل 21: اختلالات  وابسته به مواد.

الکل..

1- مسمومیت با اتانول:

2- مسمومیت پاتولوژیک....

 خاموشی الکلی (Alcoholic Blackout).

- سندرم ورنیکه (Wernicke syndrome).

- سندرم کورساکف...

- دژنراسیون مخچه‌ای الکلی..

- پلی نوروپاتی الکلی..

- آمبلیوپی الکلی..

- میلینولیز مرکزی پونز (CPM).

- بیماری مارکیافاوا ـ بیگنامی..

- میوپاتی ناشی از الکل..

سندرم محرومیت از الکل (Withdrawal الکل).

اپیوم ‌ها

الف) مسمومیت با اپیوم:

ب) سندرم محرومیت اپیوم.

ج) روش های ترک اعتیاد.

مسمومیت با محرک‌ ها و توهم‌ زاها

فصل 23: اختلالات تکاملی سیستم عصبی...

- لیسنسفالی (Lissencephaly).

فلج مغزی (CP).

ماکروسفالی

 

 • در بیماری‌های نورولوژیک سعی می‌نماییم تا مرحله به مرحله به 3 تشخیص زیر برسیم:
 • تشخیص سندرمیک یا آناتومیک: براساس شرح حال و معاینه فیزیکی، سندرم بالینی بیمار و محل آناتومیک درگیر را مشخص می‌نمائیم. مثال: سندرم Spastic Paraparesis حاد در نخاع توراسیک.
 • تشخیص اتیولوژیک: با استفاده از تشخیص 1 و سیر زمانی علائم و یافته‌های پاراکلینیک، علت یا نوع ضایعه را مشخص می‌کنیم. مثال: ضایعه التهابی نخاعی
 • تشخیص پاتولوژیک: با استفاده از روش‌های تکمیلی، به پاتولوژی زمینه ای می‌رسیم. مثال: بیماری MS با تظاهر میلیت

نکته:  از استتوسکوپ در نورولوژی برای شنیدن برویی کاروتید استفاده می‌کنیم.

اجزای معاینه نورولوژیک

1- معاینه ذهنی (Mental status)

خود شامل 2 بخش است:

الف) سطح هوشیاری (Level of consciousness): به ترتیب:

 • نرمال: کاملاً بیدار است و توجه کامل دارد و ارتباط کافی برقرار می‌کند.
 • Lethargy یا Drowsiness: با تحریک کلامی یا لمسی بیدار می‌شود و مجددا می‌خوابد.
 • Obtundation: با تحریکات شدیدتر (فریاد زدن یا حرکت شدید بدن) بیدار می‌شود.
 • Stupor: با تحریکات دردناک و پیاپی چشمانش را باز می‌کند و معمولاً پاسخ کلامی نمی‌دهد.
 • Coma: با هیچ تحریکی بیدار نمی‌شود.

نکته:   حفظ بیداری بر عهده تشکیلات رتیکولار ساقه مغز است.

ب) محتوای هوشیاری(Content of consciousness):

1- ارینتاسیون یا آگاهی (در مورد زمان، مکان، شخص)

2- حافظه (Memory):

الف) حافظه فوری (Immediate): به بیمار سه جسم یا سه عدد مختلف گفته و می‌خواهیم بلافاصله تکرار کند. این حافظه در اصل همان ضبط اطلاعات (Registration) است و در دمانس می‌تواند سالم باشد.

ب) حافظه اخیر (Recent): بعد از 5-3 دقیقه، سه جسم یا سه عدد قبلی را می‌پرسیم. این حافظه عملکرد هیپوکامپ را بررسی می‌کند که در آلزایمر، بیشتر مختل می‌شود.

ج) حافظه دور (Remote): اطلاعات قدیمی فرد یا حوادث تاریخی را می‌پرسیم. این اطلاعات در کورتکس ارتباطی (Association) ذخیره شده است و در آلزایمر کمتر از حافظه اخیر، مختل می‌شود.

نکته:   مراحل تشکیل حافظه عبارتند از:

 • Registration: اطلاعات حسی دریافتی را ضبط می‌کنیم.
 • Storage: در مرکز حافظه، اطلاعات را ذخیره می‌کنیم.
 • Recall: اطلاعات ذخیره شده را مجدداً یادآوری می‌کنیم.

3- زبان و تکلم:

 • آفازی بروکا (موتور یا Expressive): تکلم کوتاه به صورت تلگرافی و با اشکالات گرامری به همراه اشکال در نوشتن، خواندن و تکرار. ولی درک کلام سالم می‌ماند.
 • آفازی ورنیکه (حسی یا Receptive): بیان زبان طبیعی و سلیس است ولی تکرار و درک مختل است، کلام بیمار معنی‌ ندارد و پارافازی (مثلا به جای گفتن "زرد" بگوید "مرد") و نئولوژیسم (ایجاد کلمات جدید) دارد. نوشتن هم بی‌ربط می‌شود. دستورات را نمی‌تواند انجام دهد ولی تقلید می‌تواند بکند.
 • آفازی گلوبال: ترکیبی از آفازی بروکا و ورنیکه.
 • آفازی هدایتی: تکرار مختل است ولی بیان و درک سالم می ماند.
 • آفازی‌های ترانس کورتیکال (حسی یا حرکتی): مثل آفازی بروکا یا ورنیکه است، با این تفاوت که تکرار در این دو سالم می‌ماند.
 • آفازی آنومیک: اختلال فقط در نامیدن است. درجاتی از Anomia (اشکال در نامیدن) در تمامی انواع آفازی وجود دارد.

 

4- محاسبه (Calculation): از 100، 7 تا 7 تا، تا 5 نوبت کم کند.

5- تفکر انتزاعی (Abstract thinking): مثل پرسیدن شباهت ماشین و هواپیما یا تفسیر ضرب‌المثل.

6- قضاوت (Judgment): مثلاً می پرسیم اگر کیف پولی پیدا کنید چه کار می‌کنید.

7- خلق(Mood).

8- هذیان (Delusion) یا توهم (Hallucination)

نکته:  توهمات بینایی، بیشتر در اختلالات ارگانیک و دلیریوم دیده می‌شود ولی توهمات شنوایی بیشتر در بیماری‌های روانی دیده می‌شود.

2- معاینه اعصاب کرانیال:

1) اعصاب بویایی (Olfactory):

 • در این بیماری ها توصیه می‌شود حتما معاینه شود: ترومای سر استنشاق گازهای سمی، ضایعات لوب فرونتال
 • Hyposmia کاهش حس بویایی؛ و Anosmia نبودن آن است.
 • انواع Dysosmia (اختلال در درک کیفیت بویایی): Parosmia (تغییر در کیفیت بوها)؛ Cacosmia (همه چیز بدبو است)؛ Phantosmia (احساس بو، در غیاب وجود بو)؛ Hyperosmia (افزایش احساس بو).
 • علل Hyperosmia: ایدیوپاتیک (شایع‌ترین)، بیماری آدیسون، صرع
 • فصل 4: استروک

  تعریف سکته مغزی: نقص­های عصبی فوکال که به صورت ناگهانی ایجاد شود و علت آن عروقی باشد.

  * علائم سکته مغزی، معمولاً Negative هستند (به معنی از دست دادن یک کارکرد) ولی در تشنج به صورت Positive است.

  - RF های استروک:

  • غیرقابل اصلاح: سن بالا (مهمترین RF سکته مغزی جنس M، سیاه پوستان، سابقه فامیلی استروک، بیماری های ارثی با تسریع آترواسکلروز یا کمبود فاکتورهای انعقادی.
  • قابل اصلاح: HTN، مصرف سیگار، تنگی کاروتید، CAD و PAD، CHF، دیابت، HRT و OCP، دیس لیپیدمی، چاقی شکمی، بیماری سیکل سل، فعالیت فیزیکی کم، abuse داروها، بیماری های دریچه ای و آریتمی قلبی (به ویژه AF)، افزایش هموسیستئین.

  * آترواسکلروز در عروق مغزی، 20-10 سال بعد از عروق قلبی رخ می‌دهد.

  تقسیم ‌بندی انواع استروک

  • به طور کلی، استروک‌ها براساس پاتولوژی به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1) ایسکمیک (85%) 2) هموراژیک (15%)
  • سکته‌های ایسکمیک نیز بر اساس ملاک‌های مختلف، تقسیم‌ بندی می‌شوند:

  الف) ملاک زمانی:

  • TIA (Transient Ischemic Attack): مدت علائم 24< ساعت طول بکشد.
  • RIND (Reversible Ischemic Neurologic Deficit): مدت علائم <24 ساعت و >21 روز طول بکشد.
  • Infarction: مدت علائم <3 هفته طول بکشد.

  ب) ملاک اتیولوژیک:

  • آتروترومبوتیک: باعث انسداد شریان‌های بزرگ مغزی ( به خصوص کاروتید داخلی، MCA و بازیلار) می‌شود. علائم معمولاً طی چند دقیقه تا چند ساعت (تدریجی‌تر) تظاهر می‌یابد و معمولاً قبل از آن TIA های با علائم مشابه رخ می‌دهد. استروک در خواب رخ می‌دهد.
  • آمبولیک: لخته از منشاء قلب، قوس آئورت یا دایسکسیون شریان‌های مغزی بزرگ می‌باشد. علائم به طور ناگهانی و به طور کامل از ابتدا ظاهر می‌شود.
  • لاکونار: انسداد شریان های نافذ کوچکی (قطر <200 μm) در عمق مغز که در اثر HTN دچار لیپوهیالینوز شده اند.

  * انواع سندرم­های بالینی لاکونار:

  • Pure motor (همی پارزی با درگیری یکسان صورت و دست و پا)؛ محل انفارکت: کپسول داخلی، پونز.
  • Pure Sensory (اختلال حس در نیمه مقابل بدن)؛ محل انفارکت: تالاموس.
  • سندرم همی پارزی-آتاکسی (در یک سمت)؛ محل انفارکت: پونز، کپسول داخلی.
  • سندرم دیزآرتری-Clumsy hand (اختلال تکلم و عدم ظرافت در حرکات دست)؛ محل انفارکت: پونز، کپسول داخلی.

آدرس

آدرس :

خیابان ولیعصر، نرسیده به فاطمی، کوچه پزشک پور، پلاک 12، طبقه سوم

الف) مسئول آموزش

021-42881200  09361700109 09361700751

ب) ارتباط با دانشجویان

021-42881200 09361700751

ج) کارشناس فناوری ارتباط

021-42881200  09361700844  09905700743

د) واحد پشتیبانی

09905700650

ر) واحد زبان

09201700150

نماد اعتماد و ساماندهی

logo-samandehi

دسترسی سریع